مشاوره محصول براساس تولید شما

پایه پلیمری محصول تولیدی شما چیست؟
در باکس زیر، گرید و محدوده شاخص جریان مذاب پلیمر پایه مصرفی را با ذکر واحد، درج نمایید.
فرایند تولید محصول شما چیست ؟
فعالیت و محصول تولیدی شما، در چه رسته صنعتی قرار میگیرد؟
به عنوان مثال، پودر نانو کمک فرایند پلیمری، در دسته نانوافزودنی قرار میگیرد
اعم از رنگ ها و افزودنی ها، چه در قالبهای ماده موثر، مستربچ، کامپاند، ...
کلیه افزودنی ها، مستربچ ها، کامپاندها، واکس ها و پلیمرها، توسط ما، از نظر ظاهری میتوانند بصورت های پودری، گرانولی، خمیری، پرک و مایع تولید و عرضه گردند.
مواردی که ممکن است در ذهن شما باشد و در لیست بالا درج نشده باشد و یا هر نظر و پیشنهاد دیگر...
مشخصات(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .